Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

: Έγκριση Προγράμματος Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2012


Ας εμφανίσει και η Φλώρινα κάτι παρόμοιο. Ποτέ δεν έκανε κάτι ανάλογο και πάντα δικαιολογούνταν ότι δεν δίνονταν χρήματα για τέτοιες περιπτώσεις. Ίσως δεν ξέραν ότι υπάρχει και η νόμιμη οδός για να εξασφαλίσουν χρήματα, αλλά αν το έκαναν νόμιμα θα έπρεπε και να τα μοιράσουν νόμιμα! Και έγγραφα σαν το παρακάτω, έχω πολλά τα τελευταία χρόνια, πάντα από τους άλλους νομούς της Δυτ. Μακεδονίας!!!

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς

Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 261/1997 (ΦΕΚ 186 Α΄) «Για τη Διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης»
2) Την ηλεκτρονική αίτηση έγκρισης του προγράμματος της Π.Ε. Καστοριάς προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Γ.Γ. Επικοινωνίας-Ενημέρωσης, με κωδικό αίτησης 727
3) Την με αριθμ’ πρωτ.3069/7-2-2012 απόφαση έγκρισης του Προγράμματος Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς, από το τμήμα Διοικητικής Εποπτείας ΜΜΕ, της Γ.Γ. Ενημέρωσης & Επικοινωνίας
4) Την υπ’ αρίθμ. 315/12 απόφαση της 10ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

                                              Ε ι σ η γ ε ί τ α ι
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο το ετήσιο πρόγραμμα  διαφημιστικής προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς με την παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων και έντυπων καταχωρήσεων για την πληρέστερη ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών σε θέματα  κοινωνικού ενδιαφέροντος, ύψους 30.000 €, για το έτος 2012, οι δαπάνες του οποίου θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Π.Δ. 261/97 και των άλλων προαναφερόμενων σχετικών εγγράφων.

H Π.Ε Καστοριάς θέλοντας να συμβάλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών σε θέματα που την αφορούν, βοηθώντας στην ανάδειξη και ενίσχυση του θεσμού της, επιθυμεί για το 2012 την ανάδειξη θεμάτων όπως: προστασία περιβάλλοντος, πυροπροστασία, λειψυδρία, απασχόληση και ανεργία, προστασία καταναλωτών, προστασία δημόσιας υγείας, οδηγίες αντιμετώπισης ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς και άλλων συναφούς περιεχομένου που άπτονται του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος και τονώνουν την κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών.

Η ανωτέρω δαπάνη ύψους 30.000€, βάση του άρθρου 4 του Π.Δ. 261/1997 πρέπει να κατανεμηθεί σε 40% τουλάχιστον σε έντυπα μέσα και 10% τουλάχιστον σε ραδιοφωνικά μέσα ενημέρωσης. Η δαπάνη της ΠΕ Καστοριάς, που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της,  βάση των αναγκών του Νομού και της απήχησης των μέσων στην περιοχή, θα κατανεμηθεί σε 12.000€ στα τηλεοπτικά μέσα, 12.000€ σε έντυπα μέσα και 6.000€ σε ραδιοφωνικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης  Καστοριάς                                                                      
                                        
                                                 
                                                                                           Δημήτριος Σαββόπουλος