Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Έκδοση ή ανανέωση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014

Έκδοση ή ανανέωση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%).
2.  Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
4. Για νέα κάρτα δύο πρόσφατες φωτογραφίες
5. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος για το οικονομικό έτος (2013), ή  υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
6. Απαραίτητο είναι να προσκομίζουν το ασφαλιστικό βιβλιάριο Υγείας.

Έναρξης ορίζεται η 23η Απριλίου  2014 και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2014.

Ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του έτους 2013 ορίζεται η 31η Μαΐου  2014.

Πληροφορίες :
1) ΚΕΠ (τηλ. 23850-44636)
2) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μερ. 23850-54465