Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

Η τέχνη του θεάτρου ψυχαγωγεί, ελευθερώνει τη σκέψη,
βελτιώνει τον άνθρωπο. Είναι παρούσα σε όλη της τη
διάσταση στη σύγχρονη ζωή και αποτελεί σήµερα µια µορ-
φή αντίστασης στη γενική καθίζηση, στη σύγχυση και στην
αβεβαιότητα των εν γένει κοινωνικών και πολιτισµικών
πραγµάτων. 
Η εµµονή µας, των ανθρώπων του θεάτρου, να παρου-
σιάζουµε παραστάσεις και να επιλέγουµε κείµενα προς
ερµηνεία και δύσκολα και κλασσικά και απαιτητικά, ανε-
ξαρτήτως ύφους και είδους, είναι µια συµβολή στο σύγ-
χρονο πολιτισµό µας, µια ανάσα ζωής για τον κόσµο και
ιδιαίτερα για τον κόσµο της επαρχίας µε τις ελάχιστες επι-
λογές που έχει. 
Αυτή την τέχνη, την κατ’ εξοχήν συλλογική, ζητάµε και 
προσπαθούµε να στηρίξουµε εµείς από την πλευρά µας,
για να προχωρήσουµε στον δρόµο της ποιότητας και της
δηµιουργικής παρέµβασης στην κοινωνία µας.

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014
Χώρος: Πρότυπο Πειραµατικό Σχολείο Φλώρινας
Έναρξη µαθηµάτων
Τµήµατα: Παιδικό 5-6 µ.µ. - Ενηλίκων 6-8 µ.µ.
Υπεύθυνος ∆ιδασκαλίας & Παρουσίασης της Θεατρικής Οµάδας: 
Πέτρος Κοκόζης, Θεατρολόγος - Ηθοποιός
Υπεύθυνη: Ήρα Κολώνη • Πληροφορίες - Εγγραφές: 6986 562 733