Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Απολογισμός πεπραγμένων 2015

Από την πρώτη κιόλας μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας και έχοντας συναίσθηση της μεγάλης ευθύνης που αναλάβαμε, αντιληφθήκαμε τις μεγάλες ελλείψεις που είχε η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας σχεδόν σε όλους τους τομείς όπως στις υποδομές του Αγροτικού Τομέα (άρδευσης, αναδασμών), προβλημάτων ύδρευσης, οδικών επικοινωνιών, παιδείας, υγείας περιβάλλοντος και πολιτισμού.
Για την καταγραφή και αντιμετώπιση όλων
αυτών των προβλημάτων πραγματοποιήσαμε μια σειρά επαφών σε τοπικό επίπεδο, πιστοί στην αρχή της δημόσιας διαβούλευσης και της συμμετοχικής δημοκρατίας. Για τον λόγω αυτό πραγματοποιήθηκαν επαφές με τους κοινωνικούς εταίρους συστήθηκαν ομάδες εργασίας και με την συνεχή επαφή μαζί τους, καταγράφηκαν τα προβλήματα – ελλείψεις για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και οι προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. 
Κυρίαρχο στοιχείο, όλο αυτό το διάστημα, ήταν η παρέμβαση για όλα τα χρόνια προβλήματα που σαν αποτέλεσμα είχαν την υστέρηση για πολλά χρόνια της ανάπτυξης του τόπου μας, υστέρηση η οποία αποτυπώνετε με τον πιο εύγλωττο τρόπο στην απορροφητικότητα των κονδυλίων των Ευρωπαϊκών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ, ΕΣΠΑ) σε σχέση την απορροφητικότητα των αντίστοιχων κονδυλίων των υπολοίπων  Περιφερειακών Ενοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας.     
Στην προσπάθεια αντιμετώπισης του οικονομικού μαρασμού, της κρίσης και των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Π.Ε Φλώρινας, πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις σε περιφερειακό και κυβερνητικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίσουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό την αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της Περιφερειακής μας Ενότητας.
Θεωρώντας την εξυπηρέτηση του πολίτη πρώτη προτεραιότητά μας, προβήκαμε στον εξορθολογισμό των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης.
Στο πλαίσιο αυτό και  με γνώμονα την ταχύτερη και καλύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών, ενισχύσαμε τις διοικητικές υπηρεσίες που είχαν ελλείψεις τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό με αντίστοιχες μετακινήσεις υπαλλήλων.   
Με σαφώς οριοθετημένους στόχους, είμαστε σήμερα σε θέση, όχι μόνο να αποτυπώσουμε τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας αλλά και να υλοποιήσουμε δράσεις και έργα που θα δώσουν ώθηση και ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
Προς την κατεύθυνση αυτή, υλοποιούμε έργα όπως αυτά αναφέρονται συνοπτικά στον παρακάτω απολογισμό για το έτος 2015. Σύμφωνα με αυτόν η Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας έχει προβεί στις παρακάτω δράσεις:
Ø  Επιβλέψεις έργων: 69, συνολικού προϋπολογισμού 20.000.000 €
Ø  Μελέτες προτεινόμενων έργων: 41 συνολικού προϋπολογισμού 5.500.000 €
Ø  Δημοπρατήσεις δημοσίων έργων: 37 συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 €

Παρακάτω θα γίνει αναφορά, επιγραμματικά, στις σημαντικότερες δράσεις και ενέργειες που τελικό σκοπό είχαν την δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης τόσο στην Π.Ε. Φλώρινας όσο και στην Περιφέρειά μας συνολικά.   

Δράσεις ενίσχυσης  του Αγροτικού Τομέα
1)    Μελέτη Αρδευτικού δικτύου Παρορίου
Η μελέτη, το αμέσως επόμενο διάστημα, ολοκληρώνεται και θα προταθεί για ένταξη στην 5η Προγραμματική Περίοδο (νέο ΣΕΣ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το έργο αφορά την άρδευση 3.500 στρεμμάτων που βρίσκονται κατάντι του φράγματος Παρορίου.
2)    Παράλληλα Έργα Αναδασμού Φλώρινας
Για την ολοκλήρωση των παράλληλων έργων αναδασμού σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Φλώρινας και του Δήμου Αμυνταίου, εντάχθηκε το παραπάνω έργο με το ποσό των 300.000 € στον Ειδικό Αναπτυξιακό Πόρο της ΔΕΗ.
3)    Κεντρικός Αρδευτικός Αγωγός Φράγματος Τριανταφυλλιάς
Η Ειδική Υπηρεσία κατασκευής και συντήρησης υδραυλικών υποδομών του Υπουργείου Υποδομών θα δημοπρατήσει, την πρώτη φάση, της κατασκευής του κεντρικού αρδευτικού αγωγού από το φράγμα της Τριανταφυλλιάς. Η Π.Ε. Φλώρινας προκειμένου να συνδράμει στην δημοπράτηση του έργου, κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας του Υπουργείου, θα καταθέσει πρόταση στον ΕΑΠ για την χρηματοδότηση της σύνταξης κτηματολογίου της περιοχής απ’ όπου θα διέλθει ο κεντρικός αγωγός.
Προκειμένου, στην συνέχεια, να κατασκευαστεί από το Υπουργείο, η δεύτερη φάση του έργου της άρδευσης που αφορά την κατασκευή όλων των προσαγωγών άρδευσης όλων των αγροκτημάτων, η Π.Ε. Φλώρινας θα εντάξει, στα τεχνικά της προγράμματα την εκτέλεση των υποχρεωτικών αναδασμών για όλα τα αγροκτήματα που σήμερα δεν έχουν αναδασμό με την δέσμευση από την πλευρά του Υπουργείου της χρηματοδότησης των αντίστοιχων παράλληλων έργων.
Με την ολοκλήρωση του παραπάνω έργου στο σύνολό του θα αρδεύονται συνολικά περίπου 50.000 στρέμματα.
4)    Παράταση παραμονής εντός οικισμών των κτηνοτροφικών μονάδων
Η Π.Ε. Φλώρινας λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική κατάσταση των κτηνοτρόφων και κατ’ επέκταση την αδυναμία μετεγκατάστασής του εκτός οικισμών καθώς και τον μη καθορισμό κτηνοτροφικών ζωνών για το σύνολο της Π.Ε Φλώρινας, με δικές της ενέργειες πέτυχε την νομοθετική ρύθμιση της παράτασης της υποχρέωσης μετεγκατάστασης των κτηνοτροφικών μονάδων μέχρι το τέλος του έτους 2016, αποτρέποντας την επιβολή κυρώσεων που προέβλεπε ο αρχικός νόμος.
5)    Διερεύνηση αντικατάστασης επιφανειακού αρδευτικού δικτύου Λιμνοχωρίου
Η Π.Ε. Φλώρινας με πρότασή της ενέταξε στον ΕΑΠ, με το ποσό των 170.000€, την χρηματοδότηση της διερεύνησης για την αντικατάσταση του επιφανειακού αρδευτικού δικτύου (ανοιχτοί αγωγοί) του Λιμνοχωρίου με κλειστούς αγωγούς υπό πίεση συμβάλλοντας στην ορθολογικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων και την βελτίωση της ποιότητας της άρδευσης.
 Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι και στο πλαίσιο του μέτρου 6.2.Β.3 του ΠΕΠ 2014-2020 Δυτικής Μακεδονίας προτείνονται «Δράσεις για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού (εξοικονόμηση νερού και ανάκτηση κόστους ύδατος)» στο οποίο μπορούν να ενταχθούν προς χρηματοδότηση έργα προώθησης μέσων & πρακτικών και παροχή κινήτρων εξοικονόμησης νερού. Επομένως, το προτεινόμενο ερευνητικό έργο αποτελεί σημαντικό στάδιο ωρίμανσης για την υλοποίηση κατασκευής του έργου Αντικατάστασης του επιφανειακού αρδευτικού δικτύου Λιμνοχωρίου Α΄.
6)    Μελέτη κατασκευής πρότυπου αρδευτικού δικτύου με την αξιοποίηση των λεκανών απορροής των λιμνών Πετρών και Βεγορίτιδας
Στην παρούσα φάση η Π.Ε. Φλώρινας σχεδιάζει την χρηματοδότηση για την υλοποίηση της μελέτης ενός πρότυπου αρδευτικού συστήματος αξιοποιώντας ουσιαστικά την υψομετρική διαφορά μεταξύ των δύο λιμνών. Με την ολοκλήρωση της προμελέτης θα καταθέσει πρόταση για την χρηματοδότηση τόσο της οριστικής μελέτης όσο και της κατασκευής από το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών.
Με την ολοκλήρωση του έργου θα καταργηθεί το σύνολο των γεωτρήσεων (περίπου 1000 τον αριθμό) του αρδευόμενου κάμπου, έκτασης περίπου 50.000 στρεμμάτων, συμβάλλοντας, με ουσιαστικό τρόπο, στην ορθολογική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού, στην ποιοτική άρδευση των αγροτικών εκτάσεων και τέλος στην ατομική οικονομία του αγροτικού νοικοκυριού μειώνοντας τα έξοδα που συνεπάγεται  η χρήση γεωτρήσεων.      


7)    Μελέτη αρδευτικού δικτύου Πρεσπών
Η μελέτη του αρδευτικού δικτύου Πρεσπών υλοποιείται από το αντίστοιχο Υπουργείο και αφορά την στάγδην άρδευση του μεγαλύτερου τμήματος του κάμπου των Πρεσπών όπου καλλιεργούνται τα γνωστά σε όλους ομώνυμα φασόλια.
Η Π.Ε. Φλώρινας με δική της πρωτοβουλία εξασφάλισε την χρηματοδότηση υλοποίησης της κατασκευής του έργου από το αντίστοιχο Υπουργείο.

Δράσεις βελτίωσης των οδικών συγκοινωνιών
1)    Μελέτη οδοποιίας για την χάραξη νέας Εθνικής οδού από τον κόμβο Αμμοχωρίου έως τον κόμβο Ξινού Νερού Φλώρινας
Η Π.Ε. Φλώρινας στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει την σύνδεση της Εγνατίας Οδού δια μέσου ενός ολοκληρωμένου κάθετου άξονα με την πόλη της Φλώρινας και με τα σύνορα της Νίκης, μετά από σειρά επαφών με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών (πρώην ΔΜΕΟ) αλλά και με τοπικούς παράγοντες, έκανε πρόταση για την χρηματοδότηση από τον ΕΑΠ της σύνταξης μελέτης οδοποιίας για την χάραξη νέας Εθνικής οδού από τον κόμβο Αμμοχωρίου έως τον κόμβο Ξινού Νερού Φλώρινας σε συνεργασία με την Εγνατία Οδό α.ε.
Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 800.000 €.
Η πρόταση έχει πάρει την πρώτη έγκριση από το Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας και έχει προωθηθεί στην αρμόδια επιτροπή του ΕΑΠ προς έγκριση.
Με την ολοκλήρωση της μελέτης θα κατατεθεί πρόταση για την χρηματοδότηση της κατασκευής από το νέο ΣΕΣ Δυτικής Μακεδονίας.
2)    Έργα και δράσεις που αφορούν το οδικό δίκτυο ευθύνης της Π.Ε. Φλώρινας
Κατά τη διάρκεια του 2015 πραγματοποιήθηκαν συντηρήσεις στο Επαρχιακό δίκτυο κυρίως, καθιστώντας ασφαλέστερη τη διέλευση των διερχόμενων αυτοκινήτων, που περιλάμβαναν εργασίες ασφαλτοστρώσεων, κατακόρυφης σήμανσης τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας, αποκατάστασης κατολισθήσεων και καθαρισμού τάφρων οδού ύψους 3.450.000 ευρώ περίπου.
Προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή την αύξηση της ασφάλειας της οδού, ήταν και η πραγματοποίηση διαγράμμισης και η επούλωση λάκων με ψυχρό ασφαλτόμιγμα  με ιδία μέσα σε δίαφορα τμήμα του οδικού δικτύου.
Αποτέλεσμα των παραπάνω επεμβάσεων ήταν ότι η επαρχιακή οδός  για πρώτη φορά να παρουσιάζει ένα τόσο μεγάλο επίπεδο ασφάλειας , επίπεδο που φιλοδοξούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο στο επόμενο διάστημα   με τις δράσεις και τα έργα  που έχουμε προγραμματίσει.

Δράσεις προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος
1)    Ειδική μελέτη διαχείρισης της βόσκησης σε λιβαδικούς και δασικούς τύπου οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών
Η Π.Ε. Φλώρινας ως αρωγός των δράσεων προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος, σε μια περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους με  την σπάνια χλωρίδα και πανίδα όπως είναι η ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών, υποστήριξε την υλοποίηση της ειδικής μελέτης διαχείρισης της βόσκησης σε λιβαδικούς και δασικούς τύπου οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών. Το έργο είναι ενταγμένο στο τομεακό πρόγραμμα του αντίστοιχου Υπουργείου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος ανάπτυξη» ΕΠΠΕΡΑΑ, με το ποσό των 120.000 €.
2)       Prolife
Η Π.Ε. Φλώρινας στην προσπάθειά της για την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος υλοποιεί του έργο του Prolife. Το έργο είναι ενταγμένο στο INTERREG με το ποσό των 220.000 €. Μεταξύ των δράσεων που περιλαμβάνει είναι και ο έλεγχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών των λιμνών και κατ’ επέκταση και των απαιτούμενων δράσεων για την προστασία τους.   
3)       Καθαρισμοί κοίτης ποταμών
Μέσα από δικές μας ενέργειες δημοπρατήθηκαν και εκτελεστήκαν ή εκτελούνται  έργα  για τον καθαρισμό  ποταμών καθώς και  στραγγιστικών καναλιών για την προστασία τόσο των καλλιεργούμενων εκτάσεων όσο και κατοικημένων περιοχών συνολικού ύψους 620.000 ευρώ περίπου .Δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας ζωής και κοινωνικής μέριμνας
1)    Ύδρευση πόλης Φλώρινας
Από το Φράγμα της Τριανταφυλλιάς προβλέπεται και η διάθεση ποσότητας ύδατος για ύδρευση. Για τον σκοπό αυτό η Π.Ε. Φλώρινας θα καταθέσει πρόταση στον ΕΑΠ για την χρηματοδότηση μελέτης – κατασκευής του απαραίτητου διυλιστηρίου.
2)    Τηλεθέρμανση Φλώρινας
Για την υλοποίηση από τον Δήμο Φλώρινας του πολύ σημαντικού έργου της Τηλεθέρμανσης της πόλης της Φλώρινας από τον ΑΗΣ Μελίτης, η Π.Ε. Φλώρινας ενέταξε στον ΕΑΠ την χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου με το ποσό των 4.000.000 €.   
3)    Επέκταση δικτύου διανομής και κατασκευή παροχών Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της τηλεθέρμανσης της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, η Π.Ε. Φλώρινας ενέταξε την χρηματοδότηση της κατασκευής της επέκταση του δικτύου στον ΕΑΠ με το ποσό των 300.000 €
4)     Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα
Η Π.Ε. Φλώρινας στην προσπάθειά της να συνδράμει στην ενίσχυση της λειτουργίας του Πανεπιστημίου στην Φλώρινα ενέταξε στον ΕΑΠ την χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου με το ποσό των 700.000 €.  
5)    Επισκευή στέγης πρώην παιδόπολης «Αγία Όλγα» Φλώρινας
Προς την ίδια κατεύθυνση της  ενίσχυσης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου στην Φλώρινα, η Π.Ε Φλώρινας, αφού συνέταξε την μελέτη (με τις υπηρεσίες της) για την επισκευή της στέγης και εξασφάλισε τις απαραίτητες εγκρίσεις από την Εφορία Νεότερων Μνημείων,  ενέταξε στον ΕΑΠ την χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου με το ποσό των 110.000 €.  
6)     Τοπικό Ρυμοτομικό της οικοπεδικής έκτασης των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα
Η Π.Ε. Φλώρινας με δικές της ενέργειες επανέφερε το θέμα της έγκρισης του τοπικού ρυμοτομικού της οικοπεδικής έκτασης των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα (θέμα που ήταν παγωμένο στα συρτάρια του Υπουργείου από το έτος 2006), με ενεργοποίηση των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισής του όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.    
Παράλληλα εισηγήθηκε την νομοθετική ρύθμιση της έγκρισής του στο αρμόδιο Υπουργείο.
7)    Επιχειρησιακό Σχέδιο εξυγίανσης, προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης του συμπλέγματος των λιμνών Ζάζαρης – Χειμαδίτιδας – Πετρών και Βεγορίτιδας του Νομού Φλώρινας
Η Π.Ε. Φλώρινας με δική της πρωτοβουλία και έχοντας συναίσθηση του σημαντικού πλούτου για την περιοχή, που προσφέρει η ύπαρξη του συμπλέγματος των τεσσάρων λιμνών έκανε πρόταση και ενέταξε την χρηματοδότηση από τον ΕΑΠ, με το ποσό των 140.000 € περίπου, της σύνταξης επιχειρησιακού σχεδίου εξυγίανσης του συμπλέγματος. 
Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου εξυγίανσης, προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης των συμπλεγμάτων των λιμνών Ζάζαρης, Χειμαδίτιδας, Πετρών και Βεγορίτιδας του Δήμου Αμυνταίου, όπου περιλαμβάνεται καταγραφή και παρουσίαση των προβλημάτων που παρουσιάζουν οι λίμνες λόγω των ανθρωπογενών παρεμβάσεων που λαμβάνουν χώρα στο υδάτινό τους περιβάλλον, αλλά και ευρύτερα στη λεκάνη απορροής, καθώς και οι προτάσεις έργων / δράσεων / παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και απειλών με σκοπό την εξυγίανση και αποκατάσταση / επαναφορά της οικολογικής ισορροπίας των λιμνών
8)    Ύδρευση Δ.Ε. Αμυνταίου και Αετού Δ.Αμυνταίου από επιφανειακά υδάτινα σώματα
Η Π.Ε. Φλώρινας με δική της πρωτοβουλία έκανε πρόταση και ενέταξε την χρηματοδότηση από τον ΕΑΠ, με το ποσό των 640.000 € περίπου, της μελέτης για την κατασκευή των έργων υδροληψίας και τον αγωγό προσαγωγής, της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού (διυλιστήριο) και των δεξαμενών αποθήκευσης.
Το έργο θα συμβάλει στην κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής εξασφαλίζοντας άριστης ποιότητας και επάρκεια ποσότητας νερού ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει την ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών δικτύων διανομής μειώνοντας το κόστος λειτουργίας και παρακολούθησης που απαιτείται.
Τέλος με την ολοκλήρωση της μελέτης κατασκευής των αναγκαίων έργων θα καταθέσει πρόταση για την χρηματοδότηση της κατασκευής στο νέο ΣΕΣ Δυτικής Μακεδονίας.
9)    Μελέτες και δράσεις ωρίμανσης της ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων
Η Π.Ε. Φλώρινας στην προσπάθειά της να συμβάλει στην μείωση των λειτουργικών εξόδων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών απαιτήσεων στον τεμέα της ενέργειας προς το 2020,  με δική της πρωτοβουλία έκανε πρόταση και ενέταξε την χρηματοδότηση από τον ΕΑΠ, με το ποσό των 150.000 €, τις μελέτες και τις δράσεις ωρίμανσης της ενεργειακής αναβάθμισης του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας και του Πολιτιστικού Κέντρου Φλώρινας.
Με την ολοκλήρωση των μελετών θα κατατεθεί πρόταση για την χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου στο αντίστοιχο μέτρο του νέου ΣΕΣ Δυτικής Μακεδονίας.  
10) RECALL
Η Π.Ε. Φλώρινας στην προσπάθειά της για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων που παρουσιάζονται σε διάφορες περιοχές ευθύνης της υλοποιεί του έργο του RECALL. Το έργο είναι ενταγμένο στο INTERREG με το ποσό των 87.000 €. Μεταξύ των δράσεων που περιλαμβάνει είναι η διερεύνηση των αιτίων εμφάνισης του φαινόμενου καθώς και η υλοποίηση ενός έργου αντιμετώπισης κατολίσθησης.  
11) Ύδρευση Τοπικών Κοινοτήτων του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Μελίτης
Η Π.Ε. Φλώρινας στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει το χρόνιο πρόβλημα της κακής ποιότητας του νερού ύδρευσης για την Τοπική Κοινότητα Μελίτης καθώς και την ύδρευση με ποιοτικό νερό των υπόλοιπων τοπικών κοινοτήτων που σήμερα υδρεύονται με γεωτρήσεις, προσπαθεί με σειρά επαφών με το αρμόδια τμήμα του αντίστοιχου Υπουργείου να προωθήσει την έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης του κεντρικού αγωγού ύδρευσης από το φράγμα Σκοπού – Παπαδιάς. Η κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της ΔΕΗ α.ε. αποτελώντας συμβατικής της υποχρέωση.
Με την ολοκλήρωση του έργου από την ΔΕΗ α.ε. η Π.Ε. Φλώρινας θα εκπονήσει μελέτη για την υδροδότηση όλων των τοπικών κοινοτήτων του πρώην καποδιστριακού Δήμου Μελίτης.
12)  Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινόμενων στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Βεγορίτιδας.
Η Π.Ε. Φλώρινας με τη διαπίστωση της ύπαρξης πλημμυρικών φαινόμενων εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του χειμώνα και με γνώμονα την ορθολογική διαχείριση της λίμνης αλλά και την προστασία των καλλιεργούμενων εκτάσεων, αποφάσισε την χρηματοδότηση για την εκπόνηση ειδικού διαχειριστικού σχεδίου.
Μέχρι την υλοποίηση της μελέτης και σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίας, με δική της πρωτοβουλία θα συστήσει προσωρινή επιτροπή για την διαχείριση της λίμνης.       
13)  Αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων Μεθοριακού σταθμού Κρυσταλλοπηγής (Α΄ Φάση).
Ανταποκρινόμενοι σε αίτημα της Αποκεντρωμένης διοίκησης, αναγνωρίζοντας την ευθύνη που μας αναλογεί, συμβάλλαμε τόσο σε επίπεδο μελέτης όσο και στην δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου με τις υπηρεσίες μας, για την «Αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων Μεθοριακού σταθμού Κρυσταλλοπηγής (Α΄ Φάση )».
Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.098.117 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Interreg Ελλάδα - Αλβανία.
Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού θα βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίας του τελωνείου προς τους πολίτες.  
14)  Κοινωνική μέριμνα
Στις δύσκολες οικονομικές περιόδους που διανύουμε η Π.Ε Φλώρινας υλοποίησε δράσεις, στο μέτρο του δυνατού, κοινωνικής μέριμνας με τη διανομή ξυλείας αλλά και τροφίμων σε οικογένειες που το είχαν πραγματική ανάγκη. Οι δράσεις αυτές θα επαναληφθούν και το επόμενο διάστημα.
Δράσεις στον τομέα του τουρισμού
1)    Ωρίμανση του έργου «Εκσυγχρονισμός και επέκταση των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας Πισοδερίου»
Η Π.Ε. Φλώρινας στην προσπάθειά της να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και στην τουριστική προώθηση ενός σημαντικού πόλου έλξης, του χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας Πισοδερίου, με πρότασή της ενέταξε την χρηματοδότηση από τον ΕΑΠ, με το ποσό των 117.000 € περίπου, την ωρίμανση του έργου «Εκσυγχρονισμός και επέκταση των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας Πισοδερίου».
Με την ολοκλήρωση της μελέτης η Π.Ε. Φλώρινας θα έχει στην διάθεσή της ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του χιονοδρομικού κέντρου που θα περιλαμβάνει τα έργα και τις δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους τουρίστες. 
2)    Ολοκλήρωση έργων λιμναίων υποδομών και δημιουργία λιμενικού ταμείου
Μέσα στο 2015 ολοκληρώθηκαν έργα λιμενικών  υποδομών που αφορούσαν
Ø  Την παρόχθια περιοχή της λίμνης Πετρών ΒΑ του ομώνυμου οικισμού
Ø  Την παρόχθια περιοχή της λίμνης Ζάζαρης  έμπροσθεν του  οικισμού                Λιμνοχώρι .
Ø  Την παρόχθια περιοχή της λίμνης Χειμαδίτιδας στη θέση Αγία Παρασκευή.
Ø  Την λειτουργική ολοκλήρωση του πλωτού λιμένα Αγίου Παντελεήμονα
Τα παραπάνω έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 4.260.000 ευρώ και σκοπό τη δημιουργία πλωτών αλιευτικών – οικοτουριστικών λιμενίσκων σύγχρονης τεχνολογίας και πολλαπλών χρήσεων για την εξυπηρέτηση τόσο των αλιευτικών - οικοτουριστικών σκαφών όσο και των συμβατών πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων καθώς και πλωτές διαμορφώσεις υποδοχής τουριστικών υδροπλάνων και επιβατηγών τουριστικών πλοιαρίων .
Για την προώθηση των παραπάνω δράσεων η Περιφερειακή ενότητα Φλώρινας θα προβεί σε ενέργειες για τη σύσταση Λιμενικού Ταμείου για τη διαχείριση των υποδομών και την καλύτερη  τουριστική αξιοποίηση.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Με σαφώς οριοθετημένους στόχους που καθορίστηκαν με γνώμονα συγκεκριμένους πυλώνες ανάπτυξης ακολουθήθηκε ένα πρόγραμμα συναντήσεων για την τεκμηριωμένη έκθεση προτάσεων σε υψηλό κυβερνητικό επίπεδο. 
Παρακάτω θα γίνει συνοπτική αναφορά των θεμάτων που συζητήθηκαν στις διάφορες συναντήσεις.

Θέματα που άπτονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Ø  Επιστροφή μέρους των αποζημιώσεων, που καταβλήθηκαν στους κατά το νόμο δικαιούχους από την Δ.Ε.Η Α.Ε  για ακίνητα που βρίσκονται στις Τ.Κ Αγίων Αναργύρων, Σωτήρα, Πεδινού και Ροδώνα του Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε Φλώρινας και απαλλοτριώθηκαν από την Δ.Ε.Η Α.Ε δυνάμει της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την υπ΄αριθμό 1051855/4815/0010/0010/13-7-2004 Κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύθηκε στις 28-7-2004 στο υπ΄αριθμό 652 φύλλο της ΕτΚ Τεύχος Δ.
Ø  Έκδοση βεβαιωτικής πράξης αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης τμήματος συνολικού εμβαδού 1.625.671 τ.μ στις Τοπικές Κοινότητες Λεβαίας (Λακκιάς) και Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Ø  Λειτουργία Ορυχείου Τ.Κ Κλειδιού Δήμου Αμυνταίου Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
Ø  Λειτουργία Ορυχείου Τ.Κ Βεύης Δήμου Φλώρινας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
Ø  Ολοκλήρωση Μετεγκατάστασης Τ.Κ Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
Ø  Καταβολή του τέλους ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών για τα έτη 2014, 2015.
Ø  Μετεγκατάσταση Τ.Κ Αχλάδας Δήμου Φλώρινας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
Ø  Επιλογή καθεστώτος διαχείρισης και πραγματοποίησης των αρχαιολογικών ανασκαφών στις απαλλοτριωμένες για τις ανάγκες της Δ.Ε.Η εκτάσεις στις Τ.Κ Βαλτονέρων και Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
Ø  Χρηματοδότηση Αρχαιολογικού Μουσείου στην Π.Ε Φλώρινας.
Ø  Κατασκευή Υποσταθμού φυσικού αερίου στα πλαίσια διέλευσης από την περιοχή μας του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑP στον Α.Η.Σ Αμυνταίου-Φιλώτα.
Ø  Χρηματοδότηση έργων ορεινής υδρονομίας στο φράγμα Παπαδιάς της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
Ø  Λοιπά ανταποδοτικά έργα - επιχορήγηση κατασκευής δημοσιογραφικού θεωρείου στο γήπεδο της Τ.Κ Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
Ø  Κατασκευή ΑΗΣ «Μελίτη 2» και μονάδας αποθείωσης στον ΑΗΣ Αμυνταίου.

Προτάσεις της Π.Ε. Φλώρινας για θέματα σταβλισμού:
Ø   1. Να δοθεί νέα παράταση διετούς παραμονής των Κτηνοτροφικών μονάδων εντός οικισμών, ανεξαρτήτως δυναμικότητας με ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και τη διαχείριση των λυμάτων. Η ισχύς να καλύπτει και την αύξηση οικοσίτων.
Ø  2. Να εκδοθεί άμεσα η ΚΥΑ που θα προβλέπει τη δημιουργία των κτηνοτροφικών οικισμών. Για την περίπτωση της Π.Ε. Φλώρινας υπάρχουν σαράντα (40) θεσμοθετημένα χωριά χαρακτηρισμένα ως ορεινά και μπορούν να ενταχθούν όλα.
Ø  3. Να απαλλαχθούν από την υποχρέωση απομάκρυνσης οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός των πληττόμενων από την δραστηριότητα της Δ.Ε.Η οικισμών της Αχλάδας (Άνω Αχλάδα, Αχλάδα, Γιουρούκι),του  Κλειδίου και  των Αγίων Ανργύρων.
Ø  4. Να εκπονηθούν άμεσα επιδοτούμενα προγράμματα για τις μετεγκαταστάσεις κτηνοτροφικών μονάδων και η ιδία συμμετοχή να καλυφθεί από άτοκα δάνεια.
Ø   5.  Να  θεσμοθετηθεί  η  ρευματοδότηση  από  τη  ΔΕΗ των  πρόχειρων  καταλυμάτων  και  να  επιτραπεί  η  χρήση  αρμεκτηρίων  και τέλος
Ø  6. Να μπορεί η επιτροπή σταβλισμού: 
 α) Να αποφασίζει οριστικά για περιπτώσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων εντός οικισμού, εφόσον υπάρχει ικανή απόσταση από την τελευταία οικία καθώς και για υφιστάμενες εγκαταστάσεις εκτός οικισμών για τις οποίες δεν ισχύουν οι ελάχιστες αποστάσεις και να εφαρμόζεται η μείωση παρέκκλισης των ελάχιστων  αποστάσεων κατά την κρίση της επιτροπής.

 β) Να γνωμοδοτεί με ομοφωνία για το αν μπορεί μια κτηνοτροφική εγκατάσταση να βρίσκεται δίπλα σε ποτάμι και κυρίως αν αυτό είναι συνεχούς ή όχι ροής.

γ) Να έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για το αν εντός κατοικημένης περιοχής και πλησίον οικιών μπορεί να δοθεί  άδεια εγκατάστασης.

Θέματα που άπτονται στην αρμοδιότητα του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Ø  Ενέργειες για την άμεση υλοποίηση δράσεων για την αποτελεσματική διαχείριση της λίμνης Βεγορίτιδας.
Ø  Κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα από δημόσια δάση.
Ø  Ιδιοκτησιακό καθεστώς δασοκτήματος Τ.Κ. Σκοπού (όρος Βόρας) στην Π.Ε. Φλώρινας. 
Θέματα που άπτονται στην αρμοδιότητα του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Ø  Χρηματοδότηση υποχρεωτικών αναδασμών των αγροτικών εκτάσεων κατάντι του φράγματος Τριανταφυλλιάς.
Ø  Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην λεκάνη της Βεγορίτιδας.
Ø  Χρηματοδότηση αρδευτικού δικτύου λεκάνης Χειμαδίτιδας.
Ø  Στάγδην άρδευση καλλιεργήσιμων εκτάσεων φασολοπαραγωγής του Δήμου Πρεσπών.
Ø  Ολοκλήρωση των αναδασμών και των παράλληλων έργων  σε όλο τον Νομό. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω έργων ουσιαστικά δεν θα υπάρχει στην Π.Ε Φλώρινας καλλιεργήσιμη έκταση που να μην αρδεύεται δίνοντας έτσι ένα επιπλέον κίνητρο στον νεαρό πληθυσμό του νομού να ασχοληθεί εντατικότερα και ουσιαστικότερα με την παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα στον οποίο σήμερα υστερούμε σημαντικά.
Ø  Εκκρεμότητες ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών του Κανονισμού 2080/92.
Ø  Σταβλικές εγκαταστάσεις.
Ø  Άδειες για την δημιουργία αμπελώνων. 
Ø  Εξισωτικές αποζημιώσεις.
Ø  Βοσκότοποι ανάλογα με το ζωικό δυναμικό μετά στις όμορες περιφέρειες
Θέματα που άπτονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
Ø  Σύνδεση με την Εγνατία οδό μέσου ενός κάθετου άξονα.
Ø  Χρηματοδότηση της συντήρησης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας που λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την διάρκεια του χειμώνα και της εκτεταμένης χρήσης του από τα φορτηγά που μεταφέρουν λιγνίτη από τα ορυχεία στα εργοστάσια της ΔΕΗ, παρουσιάζει μεγάλες βλάβες και απαιτεί μεγάλα χρηματικά ποσά προκειμένου να γίνει ασφαλές.
Ø  Ασφαλτόστρωση του δρόμου που ενώνει το Τ.Δ. Δροσοπηγής Με το Τ.Δ. Περικοπής
Ø  Σύνδεση της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας με την παλαιά Εθ. Ο. Φλώρινας Θεσ/νίκης
Ø  Πιλοτική εφαρμογή τηλεθέρμανσης μικρού οικισμού με χρήση βιομάζας.
Ø  Συντήρηση δρόμου Φλώρινας – Θες/νίκης δια μέσου Κέλλης.
Ø  Εκσυγχρονισμός χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας Πισοδερίου με την κατασκευή εγκαταστάσεων τεχνητής χιόνωσης και την κατασκευή καταφυγίου κορυφής
Ø  Εκμετάλλευση γεωθερμικού πεδίου στην περιοχή «Γιάτσοβο» για την θέρμανση των εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου.
Ø  Χρηματοδότηση της ηλεκτροκίνησης του τρένου της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Φλώρινας. Η Χρηματοδότηση επιβάλλεται τόσο από λόγους δημοσίου συμφέροντος όσο και από περιβαλλοντικούς.
Ø  Χρηματοδότηση για την κατασκευή αναμεταδοτών του σήματος digea στις 23 λευκές περιοχές του Νομού.
Ø  Χρηματοδότηση για την βελτίωση της οδού Φλώρινα – Πρέσπα. Το έργο αυτό θα δώσει άλλη τουριστική προοπτική τόσο στην περιοχή των Πρεσπών όσο και στο χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας Πισοδερίου, επιπλέον θα άρει από την απομόνωση τους κατοίκους των Πρεσπών, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, κάνοντας την επικοινωνία με την πόλη της Φλώρινας πιο εύκολη. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός της ευκολότερης προώθησης των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων της περιοχής και κυρίως των πολύ γνωστών φασολιών Πρεσπών.  
Ø  Χρηματοδότηση της αναβίωσης του παλαιού Γαλλικού σιδηρόδρομου που σύνδεε την πόλη της Φλώρινας με την Τ.Κ. Αλώνων. Το παραπάνω έργο μπορεί να αποτελέσει τουριστική ατραξιόν που θα προωθήσει περαιτέρω την τουριστική και κατ’ επέκταση της οικονομική ανάπτυξη του νομού. 
Ø  Χρηματοδότηση αρδευτικού δικτύου λεκάνης Χειμαδίτιδας, συνολικής έκτασης 45.000 στρ.
Ø  Χρηματοδότηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης με την γείτονα χώρα της FYROM.
Ø  Χρηματοδότηση της δημιουργίας σιδηροδρομικού διαμετακομιστικού κέντρου στο Αμύνταιο καθιστώντας ουσιαστικά την περιοχή εμπορικό κόμβο.
Ø  Χρηματοδότηση του έργου Στάγδην άρδευσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων φασολοπαραγωγής του Δήμου Πρεσπών. Είναι το  σημαντικότερο έργο για την τοπική οικονομία του Δήμου . Η μελέτη ολοκληρώνεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Η αρδευόμενη έκταση ανέρχεται σε 16.100 στρ.
Ø  Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην λεκάνη της Βεγορίτιδας, όπου σήμερα η άρδευση πραγματοποιείται με χίλιες και πλέον γεωτρήσεις, οι οποίες υποβιβάζουν τον υδροφόρο ορίζοντα και συγχρόνως επιβαρύνουν τους αγρότες με πολύ μεγάλα ποσά, τα οποία με πρόχειρους υπολογισμούς για την κατανάλωση ρεύματος και άλλων δαπανών, ξεπερνούν τα 5.000.000,00 ευρώ ανά έτος. Η πρόταση μας περιλαμβάνει την διαχείριση της λεκάνης απορροής της λίμνης των Πετρών με παράλληλη διαχείριση της στάθμης της με αποτέλεσμα την τελική εξοικονόμηση 30.000.000,00 m3 νερού.
Ø  Υδροδότηση του καλλικρατικού Δήμου Αμυνταίου με την δημιουργία διυλιστηρίου-υδραγωγείου στο Τ.Κ Ασπρογείων καθώς και με την κατασκευή μικρού φράγματος στην Περικοπή, 1/000,00 m3 νερού. Χρηματοδότηση υλοποίησης του έργου με το σύστημα  Μελέτης –Κατασκευής.
Ø  Χρηματοδότηση βελτίωσης της Εθνικής Οδού Φλώρινας- Κρυσταλλοπηγής και της κάθετης σε αυτήν επαρχιακής οδού προς Πρέσπα μέσω της τοποθεσίας Περβάλι.
Ø  Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου Φλώρινας – Καστοριάς μέσω Βιτσίου από το ύψος του Τ.Κ. Δροσοπηγής μέχρι την μονάδα της πολεμικής αεροπορίας στην κορυφή του Βιτσίου όπου βρίσκονται και τα ραντάρ. Στο συγκεκριμένο τμήμα η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί εξαιτίας κατολισθήσεων σε τρία τμήματα του δρόμου, στην κατάντι πλευρά της οδού, με αποκοπή του ενός ρεύματος κυκλοφορίας.
Ø  Ολοκλήρωση του κάθετου άξονα Σύνορα Νίκης – Φλώρινα – Κοζάνη που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Εγνατίας α.ε. για το νέο τμήμα απαιτούνται περί τα 120.000.000 ευρώ και για την βελτίωση του υφιστάμενου τμήματος περί τα 30.000.000 ευρώ. 
Ø  Υδροδότηση όλων των Τοπικών διαμερισμάτων του πρώην Δήμου Μελίτης από το Φράγμα της Παπαδιάς.

Προς την ίδια κατεύθυνση έχουν γίνει συσκέψεις με στελέχη της Εγνατίας Οδού Α.Ε. για την ολοκλήρωση της κατασκευής του κάθετου άξονα που θα συνδέει την Φλώρινα με την Εγνατία οδό και για τον λόγω αυτό ανατέθηκε η μελέτη του τμήματος που θα παρακάμπτει το ορυχείο της ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ με χρηματοδότηση από τον Ειδικό Αναπτυξιακό Πόρο της ΔΕΗ.

Ενεργοποιήθηκε η έγκριση του Τοπικού Ρυμοτομικού των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα που εκκρεμούσε από το 2006 και παράλληλα έγινε πρόταση για νομοθετική ρύθμιση. Απώτερος στόχος είναι, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης του Τοπικού Ρυμοτομικού, η ένταξη της κατασκευής, στην νέα προγραμματική περίοδο, του έργου της Ενεργειακής Αναβάθμισης και της Διαμόρφωσης του Περιβάλλοντος Χώρου των εγκαταστάσεων στην Φλώρινα. Για την υλοποίηση του έργου αυτού έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Τμήμα της κατασκευής της Ενεργειακής Αναβάθμισης θα κατασκευαστεί το επόμενο διάστημα με χρηματοδότηση από τον Ειδικό Αναπτυξιακό Πόρο της ΔΕΗ.

Προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των υποδομών του Πανεπιστημίου στην Φλώρινα πραγματοποιήθηκε σειρά συσκέψεων με το Δ.Σ. του Συλλόγου προς Διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων για την αξιοποίηση του ιστορικού κτιρίου της Αγίας Όλγας, για το οποίο υπάρχει παραχωρητήριο. Για τον λόγω αυτό εντάχθηκε η χρηματοδότηση της συντήρησης του κτιρίου στον Ειδικό Αναπτυξιακό Πόρο της ΔΕΗ. Με την ολοκλήρωση του έργου το κτίριο θα αξιοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο.   

Η μελέτη για την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου στην λεκάνη της Βεγορίτιδας, όπου σήμερα η άρδευση πραγματοποιείται με χίλιες και πλέον γεωτρήσεις, έχει ανατεθεί και θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα προκειμένου να ενταχθεί είτε σε τομεακό είτε σε περιφερειακό πρόγραμμα χρηματοδότησης. Το έργο έχει διπλό χαρακτήρα, προστατεύοντας τόσο το περιβάλλον αλλά και προωθώντας την βελτίωση των καλλιεργειών εξαιτίας των καλύτερων συνθηκών άρδευσης.  Παράλληλα εκπονείται και ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης του συμπλέγματος των τεσσάρων λιμνών της περιοχής του Αμυνταίου.

Τέλος πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων και συσκέψεων με τα στελέχη της διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε. με θέματα που αφορούσαν:
Α) Το άνοιγμα του ορυχείου της Βεύης και το καθεστώς σε αυτό.
Β) Η κατασκευή της 2ης Μονάδας παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Μελίτη.
Γ) Η υδροδότηση των Τοπικών Κοινοτήτων του πρώην Δήμου Μελίτης από Φράγμα της Παπαδιάς.

Το ολοκληρωμένο πλέον Φράγμα της Τριανταφυλλιάς, δυναμικότητας 13 εκ κυβικών μέτρων νερού αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα στον κάμπο της πόλης της Φλώρινας.  
Η Περιφερειακή Αρχή θεωρώντας την αξιοποίηση του φράγματος, τόσο για άρδευση όσο και για ύδρευση του Δήμου της Φλώρινας, πρωταρχικής σημασίας για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας αποφάσισε την χρηματοδότηση της σύνταξης του κτηματολογίου των αγροτικών εκτάσεων από όπου θα διέλθει ο κεντρικό αγωγός άρδευσης καθώς και την σύνταξη της μελέτης για την κατασκευή διυλιστηρίου ύδρευσης.  

Κλείνοντας θα ήθελα να επαναλάβω την πρόθεσή μας να συνεχίσουμε, και το επόμενο διάστημα, να διεκδικούμε μέσα από δράσεις την ανάπτυξη του ακριτικού μας τόπου.


                                                                                  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
                                                                                        Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                     ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΙΡΟΣ