Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ , ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΟΕ-ΕΕ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ)  ΣΤΟ  ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗ).


    Ενημερώνουμε τις παραπάνω επιχ/σεις, που είναι γραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,  η υποβολή αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο ΓΕΜΗ είναι υποχρεωτική και υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης στο ΤΑΧΙS NET,  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  (www.businessportal.gr)  ή στην τοπική Υπηρεσία ΓΕΜΗ που στεγάζεται στο Επιμελητήριο, προσκομίζοντας τον αριθμό καταχώρισης φορολογικής δήλωσης Ε1 συν την ημερομηνία κατάθεσης.
    Η υποβολή του αποδεικτικού πρέπει να γίνεται και για τα δύο φορολογικά έτη 2014 και 2015. Για τις οφειλές που προκύπτουν από τις ανωτέρω καταχωρήσεις δίδεται ταυτότητα πληρωμής  από την υπηρεσία του ΓΕΜΗ, η οποία μπορεί να πληρωθεί  μέσω του Τραπεζικού συστήματος.
   Επισημαίνουμε  την σημασία της παραπάνω ενέργειας καθότιν σύμφωνα με  την Υπουργική .Απόφαση 79760/31-12-2014, για όσες επιχ/σεις δεν προβαίνουν στην ενέργεια αυτή, τα τέλη θα καταλογιστούν και θα εισπραχθούν μέσω του κώδικα Δημοσίων εσόδων με τις όποιες νόμιμες επιβαρύνσεις προβλέπονται από αυτόν.


        

                                                                                   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ