Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Το Επιμελητήριο Φλώρινας ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 «Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας» του Νόμου 2874/2000, κάθε εργοδότης υποχρεούται όπως μια φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου να καταθέτει, στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.-Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης τον ετήσιο  πίνακα ωρών εργασίας των μισθωτών συμπληρωμένο με τα στοιχεία του τεχνικού ασφαλείας .
Όσες λοιπόν επιχειρήσεις δεν έχουν ορίσει καταρτισμένο Τεχνικό Ασφαλείας  μπορούν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση για κατάρτιση στο Επιμελητήριο (οδός Μεγαρόβου 19- Φλώρινα, τηλεφ: 2385022466). Ο αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης καλύπτει την προϋπόθεση του σχετικού νόμου για χρονικό διάστημα 6 μηνών (μέσα στο οποίο θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια στο Επιμελητήριο) και συνεπώς μπορεί να δηλωθεί στον ετήσιο πίνακα.


Φλώρινα, 03/11/2016

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ